Jing Si Vegetarian( Da Fo Temple)

CategoryVegetarian
CityBeijing
AddressA-No 18 Dafosidongjie, Dongcheng district,Beijing,China
Tel010-6400-8941
Website